Oxford University

DateOpponentsResultScoreCompetitionScorersOpposition Scorers
23/10/1954OXFORD UNIVERSITYDrawn1-1FriendlyDave SayersBanson
Back To Main Index